Јавне набавке

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ

Редни број ЈНОП 1-ЗН/2020